Condicions legals Collverd

1 . Titularitat del domini www.collverd-online.com

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.collverd.com , correspon a Collverd, S. a., amb domicili en Germans Miquel s/n 17469 Vilamalla, societat legalment constituïda a Espanya amb CIF A17086588 (D’ara endavant Collverd.com ). Per a qualsevol consulta, pot contactar-se amb www.collverd.com , en l’e-mail, info@collverd.com

 

2 . Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d’utilització, tenen com a objecte regular la posada a la disposició de la informació subministrada en Collverd.com . La navegació per la web Collverd.com , suposa l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització. Collverd.com podrà modificar la pàgina web per a efectuar quants canvis i modificacions estimi convenients i cregui necessaris per a l’adequada funcionalitat d’aquesta, sense necessitat de previ avís.

 

3 . Informació subministrada en el website.

Fem tots els esforços per a oferir la informació continguda en el website de manera veraç, i sense errors tipogràfics. Totes les informacions contractuals presents en el domini Collverd.com es mostren en català, i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte es realitzarà en aquest idioma.

 

4 . Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts publicats en la web i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Collverd.com o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el website.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Collverd.com o dels titulars corresponents.

Queda prohibit, per tant, l’ús de la pàgina web de Collverd.com amb finalitats públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut de la web. Queda expressament prohibida la introducció de hiperenlaces amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a Collverd.com que permetin l’accés al nostre website, sense consentiment previ. En tot cas, l’existència de hiperenlaces en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi el hiperenlace, ni l’acceptació per part de Collverd.com dels seus continguts o serveis.

 

5 . Responsabilitat de Collverd.com

Els productes presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de Collverd no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als quals hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon perquè, als clients de fora d’Espanya el verificar la possibilitat d’importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.

L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del website o servei telefònic es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a Collverd.com per qualssevol de les reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets. Collverd.com no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a Collverd.com que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Collverd.com, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. Collverd.com no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website.

En particular, Collverd.com no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el website de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de manera diligent i prudent.

 

6 . Obligacions de clients i usuaris.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en aquestes, en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de Collverd.com , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, Collverd.com no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat d’aquests. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website domini www.collverd.com l’usuari s’obliga a:

1 a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari i a mantenir-los actualitzats.

2 b) ) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del website, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

3 c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Collverd.com , de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de Collverd.com o en general de qualsevol altra persona, ja es física o jurídica.

4 d) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya” assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un mal ús d’aquests.

5 e) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del website, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

6 f) ) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis d’aquest.

7 g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Collverd.com , els seus proveïdors o tercers.

8 h) ) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada, facilitant per a això una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurat la comanda sol·licitada dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del client d’aquesta obligació Collverd.com no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

 

7 . Comunicació i seguretat.

El nostre servidor segur garanteix la privacitat de les dades que ens transmets. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, encriptant les dades enviades mitjançant el sistema de xitratge RSA, de manera que ningú pugui apropiar-se d’ells ja que no disposa de la clau necessària. El teu navegador és segur si apareix el símbol del cadenat en la barra de la URL i també es pot apreciar que aquesta varia lleugerament: ja no comença amb http sinó amb https.

 

8 . Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les dades serà la Societat Collverd,s. a.

Germans Miquel s/n 17469 Vilamalla, societat legalment constituïda a Espanya amb CIF A17086588. (d’ara endavant i indistintament “COLLVERD.COM ” o la “Entitat”). Per a l’adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, COLLVERD.COM té designat un Delegat de Protecció de dades davant el qual podrà acudir per a resoldre qualsevol qüestió que precisi, podent contactar a través de l’e-mail info@collverd.com

Amb quines finalitats es tracten les seves dades personals?

En Collverd.com podem tractar les dades personals recaptades per a les següents finalitats:

1.Contacte: gestionar les dades dels usuaris que contacten amb Collverd.com

a través del formulari de contacte que l’Entitat posa a la disposició de l’usuari. Així mateix, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que vostè ens faci arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en la nostra pàgina web.

2.Registre en l’àrea de client “Collverd.com ” i /o “Club Collverd”: gestionar el seu registre en el “Compte Collverd.com ” així com les dades posteriors que es poguessin generar a través del citat canal, amb la finalitat de dur a terme una administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de les gestions que vostè realitzi a través del seu Compte Collverd.com , així com de la gestió de la seva relació amb l’Entitat.

3.Registre en activitats i concursos organitzats per Collverd.com : Gestionar el seu registre i participació en les diferents activitats o concursos que Collverd.com organitza tant per als seus socis com per a qualsevol persona que estigui interessada a participar.

4.Publicitat de productes i serveis propis: Collverd S.A.,podrà fer-li arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada a les seves característiques de la pròpia Entitat, relacionada amb els nostres propis productes.

5.Publicitat de productes i serveis d’empreses col·laboradores de Collverd S.A.,: les seves dades seran tractades en aquest supòsit amb la finalitat de fer-li arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica publicitat tant de caràcter general com adaptada a les seves característiques.

6.Altres canals: podrem també recollir les seves dades a través d’altres canals com ara telèfon, correu electrònic, app titularitat de Collverd S.A.,o xarxes socials, i en aquest cas l’informarem sobre les finalitats per als quals tractarem les seves dades, i en el seu cas, recollirem convenientment el seu consentiment en cadascun d’aquests canals.

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

 • Dades facilitades per vostè, a través de l’emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats.
 • Dades derivades de la prestació del servei: de manera indirecta, en derivar de la pròpia prestació del servei i del manteniment d’aquesta activitat. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web.
 • Dades obtingudes d’estudis de màrqueting en els quals vostè hagi acceptat participar i hagi donat el consentiment per a ser utilitzats.

En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

 • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).
 • Dades de les compres efectuades per vostè.
 • Dades d’informació comercial (p. ex. interessos en determinats productes).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades relatives a “Contacte”, “Registre en l’àrea Collverd.com ”, així com qualsevol altre canal de comunicació a la seva disposició, estan basats en el manteniment de la seva sol·licitud i en el seu cas, per a la prestació dels serveis contractats. L’enviament de publicitat de productes propis, podrà estar basat en l’interès legítim de Collverd S.A A qui

es comuniquen les teves dades?

Les dades personals tractats per Collverd.com per a aconseguir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicats als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut de l’anterior, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i/o comercial i donar compliment a obligacions legals de Collverd.com :

 • Organismes i Administracions Públiques.
 • Entitats financeres (per a la gestió de cobraments i pagaments)
 • Empreses pertanyents a Collverd S.A.,.
 • Empreses de missatgeria i transport amb les quals Collverd S.A., realitza el servei d’enviament.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservats el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

Quins són els seus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en Collverd S.A., estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. De la mateixa manera, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, vostè té els següents drets:

 • Accedir a les seves dades: té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que el concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de Collverd S.A., o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics que li enviem, tant pròpia com de tercers, i retirar qualsevol dels seus consentiments, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Collverd S.A.,en el domicili postal carrer Germans Miquel s/n 17469 Vilamalla (Girona), indicant en l’assumpte “Protecció de Dades o bé a través del següent e-mail info@collverd.com . Finalment, li indiquem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

 

 1. Legislació aplicable. Resolució de litigis. Submissió a fur.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona (Espanya):